Bij Stichting Welbevinden Delft hebben we veelal te maken met ´kwetsbare´ doelgroepen, om zo goed mogelijk om te gaan met deze doelgroepen hebben wij, samen met NOV, een gedragscode bepaald, deze kunt u hieronder nalezen:

Gedragscode Stichting Welbevinden Delft

 1. Algemene gedragsregels die gelden voor alle vrijwilligers en deelnemers/deelnemers

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden.

 1. Privé sfeer: De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 • Contact bij deelnemers thuis: het is vrijwilligers niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming hand- en spandiensten bij deelnemers thuis te verrichten. In principe vindt al het vrijwilligerswerk met deelnemers plaats op onze locatie of in de publieke ruimte. Het is nooit toegestaan om bankgegevens, een pinpas of een pincode van een deelnemer in bezit te hebben. Ook niet als de deelnemer dit uitdrukkelijk vraagt. Dit is om onze vrijwilligers te beschermen
 • Uitwisselen van privé gegevens (zoals telefoonnummers)

Het is soms onvermijdelijk dat privé gegevens worden uitgewisseld, bijvoorbeeld voor communicatie over activiteiten. Hierbij geldt dat alle communicatie (dus wederzijds) zich dient te beperken tot wat nodig is voor de activiteiten met en door Stichting Welbevinden Delft (hierna: de Stichting). Het is absoluut niet toegestaan om financiële gegevens uit te wisselen, seksueel getinte berichten te sturen of foto’s (sexting). Dit geldt voor chat platforms, sociale media en telefoon.

 • Vervoer

Vrijwilligers die deelnemers vervoeren naar activiteiten van de Stichting dienen zelf voor autoverzekering (inclusies een inzittendenverzekering te zorgen. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade. Een vrijwilliger vervoert minimaal twee deelnemers of minimaal één deelnemer en een andere vrijwilliger.

 • Vertrouwelijke informatie

Vrijwilligers die over vertrouwelijke informatie van deelnemers beschikken, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie verkregen over bijvoorbeeld huiselijke omstandigheden. Een vermoeden van huiselijk geweld dient altijd besproken te worden met een bestuurslid of de vertrouwenspersoon; bij een vermoeden van kindermishandeling geldt meldplicht in Nederland. Meld dit altijd zelf bij Veilig Thuis, of bij de coördinator/bestuur.

 • Alcohol en drugs

Het gebruik en/of in bezit hebben van drugs en/of alcohol is in J.C. De Border en-/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger niet toegestaan; evenmin het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

 • Geschenken en vergoedingen

Vrijwilligers mogen geen geschenken van klanten en/of derden aannemen.

 • Contact met de pers

Vrijwilligers verlenen alleen medewerking aan opnamen, interviews van TV, dagbladen, politieke groeperingen met voorafgaande toestemming van de coördinator/het bestuur

 • Omgang met materiaal

Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze met zaken in bruikleen handelen overeenkomstig de contractueel overeengekomen bestemming en zich houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften.

 1. Klachten/meldingen

Wanneer een vrijwilliger een klacht/melding heeft wegens ongewenste omgangsvormen, wendt hij zich tot de vertrouwenspersoon of tot het bestuur.

 1. Discriminatie: discriminatie is te allen tijde verboden, zowel voor de vrijwilligers als voor de deelnemers. Aangezien discriminatie wettelijk verboden is, kan het bestuur of het slachtoffer hiervan aangifte doen.
 1. Pesten, uitsluiten, negeren: de vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 1. Respect: de vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast. In het geval onze Stichting betekent dit dat culturele sensitiviteit in acht dient te worden genomen in de omgangsvormen.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

13.  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer.

14. De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

15. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

16. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

17. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.

Wijzigingen: Het bestuur kan de gedragscode eenzijdig wijzigen en dient haar vrijwilligers over wijzigingen te informeren zodra deze van kracht worden.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Welbevinden Delft ter vergadering van 15 april 2021 en zal opnieuw geagendeerd worden 12 maanden na vaststelling

V.F. Verbaan-Rijnbeek                               P. Verbaan                      B. Romberg-Barkhuysen                                           

                                                         Ondertekening bestuur

Datum: 15 April 2021