Huisregels

Het is niet toegestaan:

 • Drugs of alcohol te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen
 • Wapens, slag-of-steekwapens of vuurwerk in het bezit te hebben
 • Binnen agressie, hinder of overlast te veroorzaken (overmatig schelden en pesten valt hier ook
  onder)
 • Binnen te roken (dit geldt ook voor Vapen)
 • Eigen (alcoholische) drank of etenswaren mee naar binnen te nemen en/of te consumeren
 • Huisdieren mee naar binnen te nemen (behalve hulp en geleide honden)
 • Filmpjes en/of foto’s (zonder toestemming) van elkaar te maken en/of te plaatsen op social
  media die gemaakt zijn in J.C. De Border
  Bovendien:
  *Aanwijzingen van het personeel van SWD dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • Bezigheden in en rondom het centrum mogen niet leiden tot overlast van activiteiten, of overlast
  geven aan omwonenden.
 • Bij constatering van het meerdere keren achter laten van zwerfafval buiten de daarvoor
  aangegeven afvalbakken door bezoekers, kan leiden tot weigering van de toegang voor een
  bepaalde tijd.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van alcoholische drank en/of drugs, onder invloed zijn
  van drugs en dronkenschap, leid dit tot uitzetting of weigering van de toegang.
 • Overlast gevend gedrag zoals agressie, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of elke andere
  vorm van (seksueel) geweld is niet toegestaan, dergelijk gedrag leidt tot uitzetting en weigering tot
  de toegang.
 • Van ernstige incidenten in en rondom J.C. De Border (het verhandelen van wapens en drugs, in
  het bezit hebben van wapens drugs of vuurwerk, elke vorm van bedreiging, seksueel misbruik,
  diefstal, vernieling, inbraak) wordt altijd aangifte gedaan bij de politie!
 • Het personeel van SWD is bevoegd om bij overtreding van de huisregels passende maatregelen
  te treffen, dit kan bijvoorbeeld een toegangsverbod voor (on)bepaalde tijd en/of ontzegging van J.C. De Border en activiteiten van SWD inhouden.

Van strafbare feiten die gepleegd worden in ons centrum wordt altijd aangifte
gedaan bij de politie!

Bestuur Stichting Welbevinden Delft